Từ năm học 2011-2012 thực hiện văn bản chỉ đạo các cấp, Trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ đã tiến hành xây dựng kế hoạch TĐG, thành lập HĐ TĐG, triển khai tới toàn thể CBGV, NV được biết và thực hiện các văn bản có liên quan. Với mục đích xác định thực ...