Để nâng cao nhận thức và khơi dậy trong học sinh ý thức tự chăm sóc,  cải tạo cảnh quan của nhà trường. Có ý thức giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực cũng như cuộc vận động học tập và làm theo ...